Publications and updates | מנהל התכנון – מדריך להקצאות שטחים לצרכי ציבור


מועצת מקרקעי ישראל – החלטה 1522: הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברה משכנת בישובי עולים ובאזורי פיתוח

מועצת מקרקעי ישראל - החלטה 1522: הקצאת זכויות בקרקע לרוכשי בתים בבניה נמוכה מחברה משכנת בישובי עולים ובאזורי פיתוח
Click to view file >>

רישוי עסקים – הנחיות היועץ המשפטי לממשלה למתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה

רישוי עסקים - הנחיות היועץ המשפטי לממשלה למתן רישיון עסק שאינו עומד בדיני התכנון והבניה
Click to view file >>

מנהל התכנון – מדריך להקצאות שטחים לצרכי ציבור

מנהל התכנון - מדריך להקצאות שטחים לצרכי ציבור
Click to view file >>

הקווים המנחים של השמאי הממשלתי לגבי דמי שימוש לא מורשה במקרקעי ישראל – אוגוסט 2016

הקווים המנחים של השמאי הממשלתי לגבי דמי שימוש לא מורשה במקרקעי ישראל - אוגוסט 2016
Click to view file >>

חיזוק אכיפת דיני מקרקעין – החלטת ממשלה מיום 19.06.16

חיזוק אכיפת דיני מקרקעין - החלטת ממשלה מיום 19.06.16
Click to view file >>

הנחיות מינהל התכנון יולי 2015 – עקרונות למיקום אולמות וגני אירועים במרחב

הנחיות מינהל התכנון יולי 2015 - עקרונות למיקום אולמות וגני אירועים במרחב
Click to view file >>

חלוקת הסמכויות החדשה במדרג הועדות לתכנון ולבניה לאחר תיקון 101

מצגת הדרכה לגבי הרפורמה בחוק התכנון והבניה, בעקבות תיקון החוק, אשר עוסק בהעברת סמכויות לועדות המקומיות – משרד הפנים, מינהל התכנון.
Click to view file >>

דיני ראיות וסדרי דין בתיקי רשות מקרקעי ישראל – עבודת מפקח רמ”י

עבודת מפקח רמ"י כעד מהותי בתיקי פינוי בבתי המשפט. אופן פעולתו של המפקח באיסוף ראיות קבילות, ביישום הפסיקה החלה על המקרה המטופל ודרך הצגתה בפני ביהמ"ש.
Click to view file >>

יישום הוראות סע’ 48 ו – 113 לחוק התכנון והבניה בפסיקת בתי המשפט

סקירת יישום הפסיקה את הוראות החוק המטילות אחריות אישית על בעלי תפקיד במוסדות התכנון וגורמים מקצועיים הנותנים שירות ליזמים ומבקשי היתר, ופועלים מול מוסדות התכנון.
Click to view file >>


Skip to content